"Kikase" planeering

Loo aleviku Saha tee 8 ja 8a maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.01. – 07.02.2023 ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas14.02.2023 kell 15.00.

Viide valla detailplaneeringu lehele

Loo aleviku Saha tee 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavalitsuse 23.04.2020 korraldusega nr 309.

Planeeringuala hõlmab Saha tee 8 (katastritunnus: 24504:002:0136, sihtotstarve: ärimaa 100%, pindala: 536 m²), Saha tee 8a (katastritunnus: 24504:002:0184, sihtotstarve: ärimaa 100%, pindala: 4273 m²) kinnistut ning osa Toome park kinnistust (katastritunnus: 24504:002:0586, sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%, tervikpindala 11 551 m2) ja osa Toome tee kinnnistust (katastritunnus: 24501:001:0062, sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%, tervikpindala 3642 m2).

Planeeringuala suuruseks on 0,85 ha suurune maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada üks äri- ja elamumaa, üks üldkasutatava maa ning kuus transpordimaa sihtotstarbega krunti. Moodustatavale äri- ja elamumaale jäävad olemasolevad hooned lammutatakse ning nende asemele on planeeritud ehitada kuni kaheksakorruseline äripindadega korterelamu, mille Saha tee poolsesse ossa on ette nähtud kahekorruseline hoonemaht ning kõrgem maht on paigutatud järgides Loopargi tee 2 asuva hoone ehitusjoont. Hoone 1. – 2. korrusel asuvad äripinnad ning 3. – 8. korrusel korterid.

Algatamise taotluse kohaselt kavandati osa parkimisalast munitsipaalmaale, eskiisi koostamise käigus täpsustati olemasoleva parkimisala laiendamise vajadus. Kuna parkla detailplaneeringuga kavandatav laiendus ulatub Vadioja ehituskeeluvööndisse, tuleb detailplaneeringuga taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist ja detailplaneeringut tuleb menetleda üldplaneeringut muutvana. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna planeeritakse parkimiskohad piirkonna korterelamute parkimisprobleemi lahendamiseks ja liikluse turvalisuse tõstmiseks.

Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Jõelähtme vald.

Arutelul osalemiseks palume registreerida end hiljemalt 13.02.2023 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.

Parkla lahendus on väga kehv, võiks kasutada maa-alust parklat, mitte laieneda maksimaalselt asfaldiga üle kogu roheala.

 • Ülimalt hea meel näha, et Loo keskust arendatakse ning leidub arendajaid, kes valmis oma raha ja aega sinna panustama, AGA…
 • Detailplaneeringu seletuskirjas lõik 2.3 on püstitatud eesmärk elanikele kvaliteetse ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna loomine. Kahjuks antud lahendusest seda kuskilt ei paista. Pigem on keskendutud ainult parkimisprobleemi lahendamisele. Hoone on igast küljest piiratud parklatega.
 • Tehtud on ümbritseva ala analüüs, kus näidatud, et lähiümbruses max 5 korruselised majad ning sellest tuletatud, et uus maht võiks olla 8 korrust. Kuidas? Milline inim-mõõtmeline ja kvaliteetne ruum sellise hoone ümber tekib?
 • Mänguväljaku asukoht on päris “huvitav”. Suurem osa päevast varjulises kohas ning ümbritsetud hoonetest, parkimiskohtadest ja sõiduteest.
 • Loo mõistes vägagi suured parkimisalad peaksid olema liigendatud puude/põõsastega. Jah, siis on parkimiskohti vähem, mis teha. Planeeringus ette nähtud murukivi kasutamist, aga see ei ole haljastus! Kohalik näeb, et praeguste murualade asemele tuleb parkimisplats.
 • Saha tee äärne parkimine (vana Kikase esine) + oja pool parkimine. Jube mõnus kahe autorivi vahel liikuda… eriti kui autod oma ninaotsaga osaliselt kõnnitee kohale sõidavad, siis ei jää sinna üldse ruumi.
 • Ettepanekud
 1. Parklate liigendamine päris haljastusega mitte murukiviga.
 2. Uue hoonemahu liigendamine. Väiksemad mahud tekitaks palju parema keskkonna ümber nende ja visuaalselt ka kenam.
 3. Korruselisus max 6.
  4.Maja esine ei pea tähendama parklat. Miks mitte kaotada maja esised parkimiskohad üldse ära. Tekitada maja ette tänava poole mõnusam keskkond. Puud, põõsad, murualad, kergliiklustee… kõlan ju palju paremini ja turvalisemana.
1 Like

Minu andmetel peaks sinna esimesele kahele korrusele tulema lasteaed. Seetõttu on ka parkimine maja ees ja kõrval sedasi planeeritud.

Olen nõus, et antud kontekstis 8 korrust on liiga palju. Jätab sellise “kirik keset küla” mulje.

Minul isiklikult on samuti ülimalt hea meel näha, et Lool leidub ettevõtjaid, kes tahavad siia raha panna ning midagi arendada. Tahaks loota, et nüüd kus Linnuvabrik on uuesti Eesti omanike käes (Maag), siis nemad samuti peale tootmise alevikust välja viimist mõtleksid ja panustaksid Loo keskuse arengusse.

Väga suur lootus on, et aja jooksul võiks Loo tekkida “keskus”, mis on ka keskuse moodi. Kus mõne aja pärast leiavad endale pesa mitmesugused teenindusettevõtted ja miks ka mitte näiteks mõni mõnus söögikoht, kus nii mõnigi õhtu võiks istuda ja head toitu nautida. Täna on veidi see probleem, et Loo elanike arv muudkui kasvab ja kasvab arvestatavalt suurte majade kaupa - aga selline hea olmeinfrastruktuur ei kipu järgi tulema.

Ehk, minu jaoks on eriline väärtus need alumiste korruste äripinnad. Neil võiks olla potentsiaali panna Loo keskus arenema.

Sellega seoses oleks hästi tore, kui lisaks konkreetse Saha tee 8/Saha tee 8a projekti kõrval mõeldaks natuke ka selle peale, mis võiks juhtuda tulevikus kui naaberkinnistutele ka midagi tekkima hakkab. Ja julgelt välja öelda mõtteid, mis lähiümbrusesse tekkima võiks hakata. Tõenäoliselt sellega seoses on kasulik võtta ka veidi pikem vaade kasvõi sellesama parkimise osas, mis natukenegi pikemas perspektiivis ei pruugi olla enam praegu välja pakutud kujul parim lahendus.

Väljavõte- Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla Üldplaneering. Seletuskiri
4.9.5 Parkimine Parkimine elamualadel tuleb lahendada detailplaneeringu koostamise käigus krundi piires. Uute tootmis- ja äripindade, üldkasutatavate hoonete ja territooriumite planeerimisel tuleb tagada parkimiskohad vastavalt kehtivatele normidele. Loo alevikus keskuse maal suurema äri- või teeninduskeskuse rajamisel tuleb tagada parkimine kas parkimismaja või maa-aluse parkla rajamisega arvestades naabruses asuvate korterelamute parkimiskohtade defitsiidiga.

Vastavalt Planeerimisseadusele tuleb oma ettepanekud saata kirjalikult vallavalitsusele. Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutab, kui detailplaneeringu kohta ei ole esitatud kirjalikke arvamusi.
Siin foorumis on küll tore arutada, kuid see ei muuda midagi.

Lasteaiast detailplaneeringu seletuskiri midagi ei räägi. Lasteaed ei ole ka loogiline, sest lasteajal peab olema õueala. Tuleb 64 korterit.